Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies serwisu internetowego prowadzonego w domenach i subdomenach fibaro.com oraz usług świadczonych przez Fibar Group S.A.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument reguluję Politykę prywatności i plików „cookies” serwisu internetowego prowadzonego w domenach i subdomenach fibaro.com i usług świadczonych przez Fibar Group (zwanymi dalej Serwisem i Usługami) . Fibar Group S.A. dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu. Używając produktów, usług lub witryn Fibar Group S.A. akceptujesz sposób gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych do celów opisanych w niniejszym dokumencie.
 2. Niniejszy dokument Serwisu internetowego i Usług ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest on źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Serwisu Internetowego.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem produktów Serwisu internetowego i Usług jest FIBAR GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu, ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 553265, NIP 7811858097, kapitał zakładowy 1.063.850,- PLN, adres email - admin@fibaro.com
 4. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (zwaną dalej Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 5. Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw Użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
  • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  • odpowiednio zabezpieczone,
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
 6. Administrator danych osobowych świadczy usługi na całym świecie i współpracuje z partnerami na całym świecie dlatego też dostęp do danych naszych klientów mogą posiadać partnerzy z regionów świata na terenie których przepisy dotyczące zbierania i wykorzystywania danych, będą się różniły od prawa europejskiego, dlatego należy pamiętać, że dane osobowe będą przekazywane do innych Państw w tym i do Stanów Zjednoczonych i dostarczając swoje dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na ten transfer.
  Fibar Group S.A ma świadomość co do stosowania zapisów zwartych w Tarczy Prywatności, która została opracowana przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych i Komisje Europejską, w celu umożliwiania firmom spełniać wymagania UE w zakresie ochrony danych podczas przesyłania danych osobowych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

 1. Każdorazowo cel oraz zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta podczas z korzystania z usług, produktów lub serwisów.
  Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

  1. spersonalizowanie i dostosowanie swoich usług i produktów w zakresie automatyki domowej.
  2. usprawnienie obsługi klientów, podawane informacje pomogą nam bardziej efektywnie reagować na prośby i potrzeby klientów oraz wsparcie przy realizacji usług.
  3. przetwarzania zamówień, roszczeń gwarancyjnych i płatności od naszych użytkowników, niezależnych dealerów i dystrybutorów.
  4. aby uruchomić promocje, konkursy, przeglądy i inne funkcje.
  5. przeprowadzenia badań rynku o naszych użytkownikach, aby poprawiać nasze kampanie marketingowe, treść na naszych stronach internetowych,
  6. kontakt telefoniczny z Państwem w celu omówienia usług z których Państwo korzystacie, dostępu do swojego konta lub odpowiedzi na prośby i pytania.
  7. innych celów, gdy mamy na nie zgodę.
  8. przedstawienie oferty handlowej.
  9. wysłanie newslettera.
  10. realizacja umowy oraz świadczenie usług na rzecz osób których dotyczą.
  11. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania,
  3. numer telefonu,
  4. adres e-mail,
  5. IP zakupionego urządzenia,
  6. barwa głosu (dane biometryczne),
  7. numer seryjny urządzenia,
  8. kod pocztowy,
  9. ogólne dane lokalizacyjne (kraj, miasto, region),
  10. rodzaj używanych urządzeń,
  11. statystyki użytkowania ( np. czas użytkowania, liczba aktywnych użytkowników).
 3. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Serwisie. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu oraz w Regulaminie Serwisu.
  Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, których danymi administruje, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem i Usługami, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.
 2. Serwis i Usługi korzystają z plików cookies w celach:
  1. statystycznych,
  2. konfiguracji Serwisu i Usług- umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie.
  3. uwierzytelniania - umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.
  4. analizy i badania zachowań użytkowników - umożliwiają odczytanie preferencji użytkowników i poprzez ich analizę ulepszanie i rozwijanie produktów i usług. Zbieranie informacji odbywa się anonimowo, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników, chyba że użytkownik wykona logowanie do Panelu Klienta, a ustawienia urządzenia końcowego użytkownika pozwalają na taką identyfikację.
  5. reklamy - umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a także personalizowanie reklam.
 3. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania Serwisu istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez ten Serwis, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.
 4. Należy jednak pamiętać, że usunięcie lub blokada plików „cookies” może wiązać się z tym, że niektóre sekcje naszych stron internetowych nie będą funkcjonowały poprawnie.
 5. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania Serwisu. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.
 6. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania Serwisu, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez ten Serwis z plików cookies w celach wyżej określonych.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne. Administrator przetwarza pozyskane dane na podstawie art.23 ust.1 Ustawy o ochronie danych osobowych w celu:
  • przesłania oferty handlowej,
  • przesłania newslettera,
  • realizacji umowy oraz świadczenia usług na rzecz osób, których dotyczą.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do:
  • wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.
 6. Zebrane dane przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania Serwisem i Usługami. Ponadto służą nam one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego Serwisu i Usług. Gromadzone dane mogą być ujawniane osobom trzecim w sposób, który uniemożliwia identyfikację użytkownika, a także upoważnionym przepisami prawa organom władzy publicznej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis i Usługi mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu i Usług.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Usługodawca zastrzega prawo zmiany Polityki prywatności i plików cookies.